HAKE, REV ROBERT

Vol 3.5 – Aylsham in 1883 [Kelly’s Directory] | Page 157 | Page 158
Vol 3.7 – Aylsham in 1888 [Kelly’s Directory] | Page 213 | Page 217 | Page 219
Vol 5.8 – History of Norfolk, by Robert Hindry Mason [Aylsham section] – part three | Page 249