SCHOOL – LADIES, AYLSHAM

Vol 6.3 – Aylsham in 1912 [Kelly’s Directory] | Page 91
Vol 6.10 – Aylsham in 1922 [Kelly’s Directory] | Page 318