BARNARD, EUGENIE

Vol 5.6 – Aylsham in 1904 [Kelly’s Directory] | Page 188
Vol 5.11 – Aylsham in 1908 -[Kelly’s Directory] | Page 348
Vol 6.3 – Aylsham in 1912 [Kelly’s Directory] | Page 91
Vol 6.7 – Aylsham in 1916 [Kelly’s Directory 1916] | Page 220