SHREEVE, HENRY H (MERCHANT)

Vol 5.1 – Aylsham in 1900 [Kelly’s Directory] | Page 26 | Page 30
Vol 5.6 – Aylsham in 1904 [Kelly’s Directory] | Page 192
Vol 5.11 – Aylsham in 1908 -[Kelly’s Directory] | Page 351
Vol 6.3 – Aylsham in 1912 [Kelly’s Directory] | Page 95
Vol 6.7 – Aylsham in 1916 [Kelly’s Directory 1916] | Page 223