SCHOOL – FREE, AYLSHAM

Vol 6.3 – Aylsham in 1912 [Kelly’s Directory] | Page 82
Vol 6.7 – Aylsham in 1916 [Kelly’s Directory 1916] | Page 213
Vol 6.10 – Aylsham in 1922 [Kelly’s Directory] | Page 310
Vol 5.5 – History of Norfolk, by Robert Hindry Mason [Aylsham section] – part two | Page 157
Vol 5.6 – Aylsham in 1904 [Kelly’s Directory] | Page 181
Vol 3.2 – Aylsham in 1883 [White’s Directory] | Page 58
Vol 3.12 – Aylsham in 1890 [White’s Directory] | Page 372
Vol 3.8 – The Will of John Doughty. (1663) | Page 246